Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Claudius Cosmetics B.V. zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Claudius Cosmetics  onder nummer 27196424 en is geregistreerd op 15 november 2012 zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2

Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3

Alle rechten en aanspraken, zoals de in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Claudius Cosmetics B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Claudius Cosmetics B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Begripsbepaling 

2.1

In deze voorwaarden wordt onder een overeenkomst verstaan de door Claudius Cosmetics B.V. gesloten koopovereenkomst met een wederpartij.

2.2

Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die een koopovereenkomst met Claudius Cosmetics B.V. aangaat of wenst aan te gaan.

2.3

Onder derden wordt in de voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze dienst vertegenwoordiger(s) ,gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 Artikel 3 – Wijze van bestellen 

3.1

Artikelen kunt u als volgt bestellen. Schriftelijk per e-mail via info@claudius.nl, of via www.claudius.nl. De bestelling wordt hierna verwerkt door Claudius Cosmetics B.V. en het verschuldigde bedrag zal op de overeengekomen wijze aan Claudius Cosmetics B.V. worden overgemaakt. Let goed op dat u uw persoonlijke gegevens correct invult. 

Artikel 4 – Aanbiedingen en overeenkomsten 

4.1

Alle aanbiedingen van Claudius Cosmetics B.V. zijn vrijblijvend en Claudius Cosmetics B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2

Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door Claudius Cosmetics B.V. Claudius Cosmetics B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Claudius Cosmetics B.V. dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5 – Prijzen en wijze van betalen 

5.1

De vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2

Betalingen geschieden per creditcard, vooruitbetaling, (automatische) incasso of overboeking.

5.3

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Claudius Cosmetics B.V. bent u een bedrag van € 25 verschuldigd aan administratiekosten. Als Claudius Cosmetics B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Claudius Cosmetics B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

5.4

Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is Claudius Cosmetics B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.5.

Indien de prijzen van de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Claudius Cosmetics B.V. 

5.6

Al onze producten dienen tegen de door ons geadviseerde prijzen te worden verkocht. Indien de wederpartij hiervan afwijkt behouden wij ons het recht voor om terstond verdere levering te staken.

Artikel 6 – Levering 

6.1

De door Claudius Cosmetics B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicaties. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder dat u recht heeft op schadevergoeding. 

6.2

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn om aan u verzonden te worden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Claudius Cosmetics B.V. verschuldigd bent , inclusief eventuele rente en kosten, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over. Indien de koper aan zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig voldoet worden wij door de koper onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen.

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

8.1

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Claudius Cosmetics B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Artikel 9 – Reclames, garantie en aansprakelijkheid 

9.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Claudius Cosmetics B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk  was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.  Laat u dit na dan vervalt voor verkoper alle aansprakelijkheid. 

9.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Claudius Cosmetics B.V. de keuze prijskorting te verlenen, de desbetreffende producten alsnog te verbeteren, tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Gereklameerde goederen mogen uitsluitend worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

9.3

Anders dan tot de hierboven genoemde garantie/aansprakelijkheid zijn wij tot geen enkele vergoeding van schade gehouden, met name geen gevolgschade. Garantie/aansprakelijkheid strekt zich in geen geval verder uit dan uit het bovenstaande voortvloeit. Eisen tot schadevergoeding van de kant van de koper op grond van ondeugdelijkheid der geleverde goederen of schending van bijkomende verplichtingen zijn uitgesloten.

9.4

Indien u het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Claudius Cosmetics B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet verbroken is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9.5

Hebt u problemen bij het bestellen of gebruiken van producten of klachten over de levering door Claudius Cosmetics B.V. dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar Info@claudius.nl. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. 

Artikel 10 – Bestellingen en communicatie 

10.1

Voor misverstaan, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Claudius Cosmetics B.V. dan wel tussen Claudius Cosmetics B.V. en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen u en Claudius Cosmetics B.V., is Claudius Cosmetics B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Claudius Cosmetics B.V. 

10.2

Eventuele later gemaakt aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en / of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk bevestigd zijn. 

Artikel 11 – Privacy beleid 

11.1

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Claudius Cosmetics B.V. zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

11.2

Wanneer u via de website persoonsgegevens opgeeft, zoals uw naam, adres of E-mail adres, worden deze door Claudius Cosmetics B.V. opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand. Wij gebruiken deze gegevens om de bestelling zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en in verdere communicatie met u. Verder zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met uw toestemming.

11.3

U kunt bij Claudius Cosmetics B.V. een verzoek tot verbetering, wijziging of aanvulling van uw persoonsgegevens indienen. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@claudius.nl. Claudius Cosmetics B.V. zorgt er dan voor dat uw gegevens zo spoedig mogelijk worden verwerkt.

Artikel 12 – Overmacht 

12.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Claudius Cosmetics B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Claudius Cosmetics B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Als omstandigheden als hierboven bedoeld, komen onder meer in aanmerking transport- en fabricage stoornissen, ook indien dergelijke omstandigheden zich voordoen bij fabrieken, importeurs of handelaren/leveranciers waarvan de verkoper de te leveren goederen betrekt. 

12.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Claudius Cosmetics B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet tewijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 14 – Diversen 

14.1

Indien u aan Claudius Cosmetics B.V schriftelijk opgave doet van een adres, is zij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Claudius Cosmetics B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2

Wanneer door Claudius Cosmetics B.V gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet om alsnog directe en strikte nalevering van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Claudius Cosmetics B.V deze voorwaarden soepel toepast.

14.3

Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Claudius Cosmetics B.V in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Claudius Cosmetics B.V vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.4

Claudius Cosmetics B.V is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.